Politikk

MILJØPARTIET DE GRØNNE MELHUS

I Norge er vi i en særstilling når det gjelder materiell rikdom. Men økt materiell velstand er ikke ensbetydende med økt livskvalitet. Det er lenge siden nordmenn sluttet å bli lykkeligere av økt forbruk. Det er på tide å bremse opp. Dette vil også redusere den økende forskjellen mellom fattig og rik.

De største utfordringene vi står overfor i vår tid har global karakter, og de er sammensatte. Miljøspørsmål, naturvernspørsmål og spørsmål om hvordan vi skal forvalte ressursene våre på best mulig måte må settes høyt på agendaen, og MDG vil ta ansvar i en omfattende global dugnad. Vi vil tenke globalt og samtidig handle lokalt.

Vårt mål er et medmenneskelig og inkluderende samfunn i økologisk balanse – et samfunn med økologisk, sosial og økonomisk bærekraft. Den økologiske bærekraften er grunnpilaren og en forutsetning for de to andre.

Dette er programmet vi går til valg på i Melhus i 2015. Utover det som er omtalt her, vil vi henvise til prinsipprogrammet til Miljøpartiet De Grønne nasjonalt.

LANDBRUK OG JORDVERN

Vi mener Norge må være selvforsynt med de matvarene vi har best forutsetning for å produsere. Melhus kommune er en landbrukskommune med store arealer dyrket mark. De siste årene har jordvern tapt mot andre samfunnsinteresser i alt for mange saker. MDGM mener at det nå er på høy tid at dette snur. Dyrkamark skal ikke gå tapt til veibygging eller boligbygging. For generasjonene etter oss er dyrkbar jord viktigere enn veier. Klimaendringer gjør at global matproduksjon blir mer og mer usikker. Matjord er en ikke-fornybar ressurs som det er viktig at vi tar vare på for fremtidens generasjoner.

 • Dersom det er absolutt nødvendig å ta noen små arealer til enkeltformål må dette kompenseres med at utbyggeren må finansiere nydyrking andre steder i kommunen
 • Boligbygging og veibygging må skje på mindre produktive arealer og utmark.

Et økologisk og bærekraftig landbruk er viktig for nålevende og fremtidige generasjoner.

 • MDGM ønsker å øke kommunens innkjøp og bruk av kortreiste og økologiske produkter på sine skoler og institusjoner.
 • Vi vil også jobbe for å ta vare på beitearealer og hindre gjengroing. Utmarksbeite er en stor ressurs som vi kan utnytte bedre.
 • Bynært landbruk er en viktig sak for MDG. En mulighet for bruk av dyrkajord kan være å leie ut jordarealer til andelslandbruk eller parsellhager. Her kan medlemmer/andelshavere dyrke egne vekster, noe som gir nærhet til maten og tar vare på kunnskap for framtidige generasjoner. Medalhus andelslandbruk er et godt eksempel på dette.

  NÆRINGSAREAL

  Arealkrevende næringsareal må ses i sammenheng med behovet i hele Trøndelagsregionen og plasseres der det er minst konflikter med natur, jordbruk og friluftsliv. Vi legger vekt på å utnytte eksisterende infrastruktur.

  DYREVELFERD

  Mennesket står ikke hevet over naturen men er en del av den. Dyr har egenverdi og rettigheter som vi må respektere. Det er vårt ansvar å sørge for at dyrene har mulighet for utfoldelse av artstypiske og individuelle behov. Husdyr og kjæledyr er også en del av mangfoldet i samfunnet og skal respekteres for sin egenverdi og grunnleggende behov, inkludert frihet fra menneskelig påført lidelse.

  SKOLE OG BARNEHAGE

Miljøpartiet De Grønne vil at skoler og barnehager skal utvikle toleranse og nysgjerrighet hos barn. Disse verdiene bør prege undervisningen innenfor rammene som ligger i skolen. Kampen mot mobbing bør styrkes ved å legge vekt på verdier og holdninger, også blant voksne. Vi mener at lærerne må tilbys ekstra opplæring slik at de kan bidra best mulig til dette.

Barnehagen og skolen skal være gode steder å være og gode steder å lære. De grønne har stor tillit til læreres og barnehagelæreres vurderinger av hva hvert enkelt barn trenger for å utvikle seg på en god måte. Men det er knappe ressurser – vi vil ha flere voksne inn i skolen som kan hjelpe og avlaste. De Grønne vil også oppfordre til mer tverrfaglighet, og at natur og friluft i større grad brukes i undervisningen.

Melhus er en kommune med befolkningsvekst. Flere av skolene i kommunen har behov for mer plass for å kunne tilby tilfredsstillende læringsmiljø og arbeidsplasser. Miljøpartiet De Grønne er opptatt av at barn og unge skal tas på alvor. Derfor er det behov for oppgradering og vedlikehold av flere skoler.

Bygging av ny Gimse skole må iverksettes i løpet av de neste fire årene. Miljøpartiet De Grønne ser det som mest hensiktsmessig at det bygges på tomta hvor den nåværende skolen ligger. Et nytt skolebygg skal være energieffektivt og bygges på klimavennlig måte. Vi ser for oss solcellepaneler eller grønne tak. De Grønne vil at alle skoler skal ha skolehage. La oss begynne på nye Gimse skole.

Miljøpartiet De Grønne i Melhus vil:

 • styrke kontakten mellom politikerne og elev- og foreldreråd
 • videreutvikle kulturskolen og senke elevsatsene
 • endre praksis for opptak i barnehage slik at alle som ønsker det får tilbud om barnehageplass når barna fyller ett år
 • at undervisningsformer i skolen skal være tilpasset den enkelte elev og den enkelte klasse
 • styrke morsmålsundervisningen – mer kunnskap om egen identitet og kulturbakgrunn skaper trygghet som gagner integreringen i det norske samfunnet
 • Videreføre og utvide ordningen med frukt og grønt, og på sikt innføre et gratis skolemåltid. Skolehager vil avlaste innkjøpsordningen.

KULTUR, OPPVEKST, IDRETT OG FRILUFTSLIV

Alle bør ha tilgang til et bredt kulturtilbud. Vi mener det offentlige må legge til rette for et mangfoldig kulturliv gjennom gode støtteordninger.

 • Melhus kommune mangler et kulturhus. Vi vil støtte bygging av et kulturhus som kan brukes av flere aktører både på dagtid og kveldstid, være både et konsertlokale og møtested for lag og foreninger og således avspeile det mangfoldet av kulturliv vi har i Melhus. Samtidig vil vi at bygget skal formidle kommunens rike historiearv. Bygget må utformes på en mest mulig klimavennlig måte.
 • MDGM vil støtte tiltak som legger til rette for aktiviteter for unge som faller utenfor de tradisjonelle fritidstilbudene.
 • Rekreasjon og fysisk aktivitet i skog og mark er viktig for folkehelsa i Melhus.

Dette ønsker vi å legge til rette for. Allemannsretten gir alle lov å ferdes i marka og plukke planter, bær og sopp.

MOTORFERDSEL I UTMARK

MDGM ønsker en restriktiv politikk med tanke på motorferdsel i utmark. Det er mer enn nok motorferdsel som det er. Vi ønsker ingen fornøyelseskjøring med skuter og søker heller en strengere linje ved tildeling av løyver. Leiekjøring foretrekkes.

GAULAS FREMTID

Gaula er en av Melhus’ store naturressurser og det Gauldalsregionen er kjent for i utlandet. Forvaltningen av Gaula må ha som mål å ha levedyktige laks- og sjøørretbestander med et høstbart overskudd. Åpne merder hos lakseoppdretterne langs kysten smitter vill laksefisk med sykdommer og parasitter.

 • Kommunen må bruke sin påvirkningskraft og enten etterspørre laks fra lukkede anlegg i kommunale innkjøp, eller la være å kjøpe oppdrettslaks. Når de store miljøproblemene rundt oppdrett blir bagatellisert av en regjering som ønsker økt vekst i oppdrettsindustrien, må vi som elvekommune sette foten ned. Fisket i Gaula gir betydelige økonomiske ringvirkninger i regionen.
 • MDGM vil samtidig se på muligheten for å bygge opp et kunnskapssenter for laks i Gauldalsregionen. Et slikt senter kan ha som hensikt å heve kompetansen ikke bare om laks, men også om andre aspekter ved elva vår.

VI VIL STOPPE BIT-FOR-BIT-NEDBYGGINGA AV NORSK NATUR

Arealendringer er en av de største truslene mot det biologiske mangfoldet. Vi må gjøre vårt ytterste for at verdifull natur blir bevart. Vi må skille mellom varige naturinngrep og aktiviteter som ikke gjør skade på naturen.

 • MDGM vil ikke ha vindkraft i Brungfjellet – Rensfjellet. Dette er et fantastisk naturområde med stort sett uberørt natur. Området er utenfor fylkesdelsplanen for vindkraft og bør derfor ikke bygges ut. Vi vil heller verne området. MDG er ikke imot vindkraft, men vi vil bygge ut gode prosjekter i utvalgte områder.
 • Melhus kommune må i sine framtidige arealplaner lage en rød strek som verner villmark, spesielt verneverdige biotoper og friluftsområder mot fremtidige inngrep. På samme måte kan vi også ha en grønn strek som verner dyrkajord mot nedbygging.

LEVENDE LOKALSAMFUNN

MDGM vil ha et grønnere og triveligere Melhus sentrum. Slik det er nå framstår sentrum som en grå og trist parkeringsplass.

 • En park i tilknytning til miljøgata vil rette opp litt av inntrykket, være en forskjønnelse for miljøet og en møteplass for rekreasjon og hygge.

Melhus har sju tettsteder.

 • MDGM vil også se til at Kvål, Ler, Lundamo, Hovin, Gåsbakken og Korsvegen blir tatt vare på i kommunepolitikken, spesielt når det gjelder trafikksikkerhet og kollektivtilbud.

MENNESKER PÅ FLUKT

Melhus kommune har i mange år tatt imot flyktninger og bør fortsette med det. Vi er en rik kommune med erfaring og ressurser til å hjelpe mange flere enn vi gjør i dag. I framtida må vi også belage oss på at det kommer flere flyktninger som må flytte fra sine hjemland på grunn av klimaendringer. Vi må ta vårt ansvar for de klimaendringer som skjer på jorda vår og vise solidaritet. Godt integrerte flyktninger vil ganske fort bli en ressurs for kommunen vår.

KLIMAVENNLIG POLITIKK

Kommunestyret i Melhus vedtok sist høst en klima- og energiplan som har som mål å kutte klimagassutslippene fra Melhus kommune med 30% innen 2020. Planen er ambisiøs og ganske konkret på tiltak – både på transport, bygg, informasjonstiltak i befolkningen og landbruk/jordvern.

 • De Grønne vil jobbe hardt for at planen blir gjennomført; at klimatiltak blir prioritert i budsjettene og kommunens løpende arbeid, at transportbehovet går ned gjennom smartere planlegging og flere boliger i sentrum, og sørge for å fase ut oljefyren i alle kommunale bygg som fremdeles bruker olje som spisslast. Alternative energikilder som f.eks. jordvarme og solenergi må benyttes i kommunale bygg. Kollektivtilbudet i kommunen må forbedres med flere matebusser mot sentrum. Kommunens bilpark må elektrifiseres.
 • MDGM vil etterlyse et årlig klimaregnskap slik at alle kan følge med på hvordan klimagassutslippene reduseres.

Mener du at Melhus kommunestyre trenger representanter som setter hensynet til miljø og klima først, til beste for våre etterkommere:

 

Stem Miljøpartiet De Grønne!

VÅRE TOPPKANDIDATER

Eirik Engan:
52 år, bonde og lærer, gift, 3 barn. Har drevet økologisk gårdsbruk på Øyåsbakkan i 20 år. Lærer ved Skjetlein videregående skole. Spesielt opptatt av jordvern og naturmangfold.

Ingerlise Prytz:
51 år, jobber ved Kattem frivilligsentral, samboer, 2 barn. Bor i Melhus sentrum og er leder for Melhus MDG. Spesielt opptatt av dyrevelferd og naturvern.